The Sligo Branch will hold its next AGM on Wednesday 26 February 2020 at 14:30, in the Glasshouse Hotel, Sligo